logo
Nákupní košíkbird

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.obuvkovo.sk, jehož provozovatelem je Obuvkovo s.r.o., se sídlem Galanta, Topoľová ul.2768 / 13, IČ: 47585773, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, vložka č. 33752 / T, email: info@obuvkovo.sk, tel. č .: +421 918 669 804

 

Provozovatel je plátcem DPH.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákonem č. 22/2004 Sb., O elektronickém obchodu, zákonem č. 391/2015 Sb., Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů všechny v platném znění. Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy smluvních stran jen ustanoveními výslovně pro podnikatele určenými (v textu označeny kurzívou), v ostatním se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.
 

Definice

 

Spotřebitelská smlouva je každá smlouva bez Ohlédneme na právní formě, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

 

Shop - (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání nebe osoba jednající Jejím jménem nebe na její účet ..

Kupující - spotřebitel je fyzická nebe, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy - kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetové stránce www.obuvkovo.sk, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku". Po ukončení nakupování zobrazí zákazník obsah košíku kliknutím na "Nákupní košík", zkontroluje jeho obsah a klikne na tlačítko "Dokončení nákupu", kde vyplní informace potřebné k úspěšnému splnění objednávky (adresa, email, způsob platby apod.), Což potvrdí odklikům na tlačítko "objedávky s povinností platby"

 

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.obuvkovo.sk jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránce www.obuvkovo.sk, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu nelze jednostranně měnit (takto uzavřenou smlouvu lze měnit na základě dohody obou stran).

 

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

 

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyku.

 

Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, během které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

 

Všechny akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

 

Konečná cena je uváděna v objednávkovém formuláře těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné ...), které musí spotřebitel pro získání zboží nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

 

Platební podmínky

 

Kupující si může zvolit způsob platby na úhradu kupní ceny:

 

* v hotovosti při osobním odběru

* dobírkou

* převodem na účet

* dodací podmínky

Ceny za dodanie v rámci ČR sú:

GLS dobírka podľa počtu objednaných kusov:

1 ks v košíku, poštovné 130 czk

2 ks v košíku, poštovné 110 czk

3 ks v košíku, poštovné 99 czk

4 ks v košíku, poštovné 65 czk

5 a viac kusov v košíku, poštovné gratis

Zásilkovna platba vopred 80 czk


 


 

Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní společnosti GLS nebo Zásilkovna, vzhledem k tomu, že dodací lhůta je u každého produktu odlišná, je vždy uvedena u každého produktu jednotlivě.

 

Zboží, které je skladem a je objednané do 12.00 v pracovní den, je expedováno nejpozději následující pracovní den a zpravidla doručen od 24-48 hodin ode dne přijetí objednávky.

V případě způsobu platby převodem na účet je zboží expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání částky na účet prodávajícího a zpravidla doručen od 24-48 hodin od objednávky.

 

Pokud zboží není skladem, je označen pojmem "na objednávku" nebo "dostupné množství 0", v tomto případě je možné kontaktovat prodávajícího emailem nebo telefonicky a informovat se o dostupnosti daného zboží. Prodávající oznámí kupujícímu dodací lhůtu a po jejím odsouhlasení ze strany kupujícího vznikne kupní smlouva.

 

 

Kupující spotřebitel neprodleně po převzetí vizuálně zkontroluje jakost a množství produktu a v případě nesrovnalostí kontaktuje obratem prodávajícího. V případě, že je zásilka viditelně poškozena již při přebírání od dopravce, doporučujeme kupujícímu, z důvodu efektivnější obrany jeho práv, zboží nepřevzít, sepsat s přepravcem protokol a o této skutečnosti informovat prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu.

 

 

Pokud kupující nepřevezme objednané zboží bez řádného odstoupení od smlouvy nebo aniž by byla zásilka poškozena (doporučujeme zároveň sepsat protokol s přepravcem o poškození z důvodu efektivnější obrany práv spotřebitele), je povinen zaplatit prodávajícímu náklady vzniklé s vybavením objednávky a jejím odesláním.

 

Záruka, záruční list

 

Záruční doba je 24 měsíců, v případě, že je na obalu zboží uvedena delší záruční doba, platí záruční doba delší. Delší záruční doba se může vztahovat i jen na některou část zboží. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití (expirační doba), neskončí záruční doba před uplynutím této doby. Některé výrobky s ohledem na jejich vlastnosti a životnost musí použít nejpozději do uplynutí doby expirace, která je vždy vyznačena na jejich obalu ve smyslu státních závazných norem a právního řádu ČR.

 

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi. Prodávající vzhledem k povaze prodávaných věcí poskytuje namísto záručního listu fakturu.

 

Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání, IČO), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

 

Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky, podmínky a rozsah této záruky určí prodávající v záručním listě.

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod., A v případě, že k prodávané věci je přiložen návod k použití, montážní návod, technický list, resp. jiný návod či pokyny k použití, neodpovídá prodávající v rámci odpovědnosti za vady kupujícímu v případě, že bylo zboží použit v rozporu s pravidly a podmínkami pro použití uvedené v přiloženém dokumentu.

 

Reklamace a její uplatnění

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

 

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

 

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. 

 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení (předání opraveného výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.

 

Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

 

Při uplatnění reklamace spotřebitelům po 12 měsících od koupě, když ji prodávající odmítl, prodávající je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

 

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

 

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

V případě uplatnění reklamace, stížnosti nebo podnětu spotřebitel zboží zabalí do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady uvedenou v Reklamačním formuláři a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, pokud byl vydán) na adresu prodávajícího, co nejdříve jakoukoli kurýrní společností nebo službou Zásilkovna / přesný postup viz. https://www.obuvkovo.sk/vratenie-vymena-zasielky-cez-zasielkovnu/ ID firmy Obuvkovo 91339710

 

Reklamační formulář ke stažení

Adresa pro uplatnění reklamace:

 

Obuvkovo sro

OD Univerzál - Hlavní ul. 918

92401 Galanta

email: info@obuvkovo.sk

tel .: +421 918 669 804

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučuje se zboží pojistit.

 

Odstoupení od kupní smlouvy - nebo výměna zboží

 

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je projev vůle spotřebitele na odstoupení odeslán prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty.

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy (ne však před tím, než je prodávajícímu doručeno zboží, nebo jinak jeho zaslání spotřebitelům prokázáno) cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo záloha, který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby (včetně poštovného, ​​nákladů na dopravu, dodání apod., které kupující zaplatil pro doručení zboží k němu). Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení jako nejlevnější způsob doručení nabízen prodávajícím. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel pouze v tom případě, že výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle (ne na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty) spotřebitel na adresu sídla prodávajícího a zároveň je spotřebitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení zaslat zboží zpět jakoukoli kurýrní společností nebo službou Zásilkovna / přesný postup viz. https://www.obuvkovo.sk/vratenie-vymena-zasielky-cez-zasielkovnu/ ID firmy Obuvkovo 91339710

 

Adresa pro odstoupení smlouvy - výměna zboží

 

Obuvkovo sro

OD Univerzál - Hlavní ul. 918

92401 Galanta

email: info@obuvkovo.sk

tel .: +421 918 669 804

 

 

 

ZDE najdete reklamační formulář: Reklamačný formulár (*.pdf)

 

V rámci zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (14 kalendářních dnů od převzetí zboží), je spotřebitel oprávněn vyzkoušet zboží v rámci zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, v opačném případě je spotřebitel odpovědný za snížení hodnoty zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli již zaplacenou částku / cenu v zákonné 14 denní lhůtě stejným způsobem platby, kterým spotřebitel zaplatil pro získání zboží nebo služby nebo jiným způsobem platby na základě dohody se spotřebitelem.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si strany všechny vzájemné přijatá plnění. Při vrácení zboží se sníženou hodnotou v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je prodávající oprávněn požadovat vůči spotřebiteli náhradu takto způsobené škody.

 

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

 

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

 

Pokud prodávající na jeho žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu; možnost kupujícího obrátit se na soud tím není dotčena.

 

Návrh na zahájení alternativního řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku, ve sporech, jejichž hodnota nepřesahuje 20, - Eur; pokud z pravidel subjektu alternativního řešení sporu nevyplývá něco jiného. Kupující se musí před podáním návrhu prokazatelně pokusit spor vyřešit komunikací s prodávajícím.

 

Alternativní řešení sporu je pro kupujícího zpravidla bezplatné. Pokud je zpoplatněno, výše poplatku je stanovena subjektem alternativního řešení sporu a představuje max. 5, - Eur. Kupující se může obrátit s návrhem na zahájení alternativního řešení sporu na Slovensku obchodní inspekci nebo jiný subjekt alternativního řešení sporu uveden na webovém sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/ 146987s).

 

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může kupující využít formulář (http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) nebo jej podat prostřednictvím Evropské platformy RSO (http: //ec.europa. eu / consumers / odr / index_en.htm) podle č. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů.

 

Další informace o podmínkách alternativního řešení sporů najde kupující v zákoně NR SR č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (www.slov-lex.sk) a na webovém sídle subjektu alternativního řešení sporů.

 

Poskytnutím těchto informací si prodávající plní svou informační povinnost vyplývající z § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

 

Ochrana osobních údajů

 

IS obchodu s názvem "IS-Eshop" je zaregistrován na úřadu pro ochranu osobních údajů SR

 

Kupující je povinen uvádět osobní údaje shodující se se skutečností, úplné, pravdivé a přesné, přičemž v případě jakékoli změny osobních údajů takovou změnu oznámí (neprodleně, pokud je toto rozhodné pro splnění objednávky) emailem nebo písemně, nebo takovou změnu uskuteční v rámci svého uživatelského účtu.

 

Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy a současným aktivním potvrzením "Souhlasu se zpracováním osobních údajů" před odesláním objednávky, souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele; tento souhlas platí až do doby vyjádření písemného nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo na email: eshop@babyceremony.sk. Osobní údaje kupujících provozovatel neprodává žádné další osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávány za účelem splnění objednávky, tedy doručení zboží kupujícímu.

 

Uzavřená smlouva není prodávajícím archivována ání je kupujícímu dostupná na požádání.

 

Orgán dozoru

 

Dohled nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně pracoviště Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekařská 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru a Právní odbor, tel. č. 033/321 25 27

 

Odkaz pro podávání podnětů a stížností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 

Tyto VOP jakož i všechny jejich změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.obuvkovo.sk

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

 

V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu dle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 9.11. těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.

 

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

 

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.1.2019

 

Filtrování produktů


Nastavení souborů cookies
Pro fungování naší webové stránky používáme nezbytné cookies (essential cookies) umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky. Tyto cookies můžete zakázat změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky. Rádi bychom také využívali dobrovolných cookies (non-essential), které nám pomohou zlepšit fungování naší webové stránky. Pro jejich povolení prosím odklikněte souhlas.
Ochrana osobních údajů  |  Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit Odmítnout
<Zpět
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí stránky a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Svůj souhlas pro každou kategorii můžete kdykoli změnit.
<Nezbytné cookies
 
Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Ty se využívají zejména k uchovávání Vašich produktů v košíku, zobrazování oblíbených výrobků, nastavení Vašich preferencí a nákupního procesu. Pro využívání technických cookies nepožadujeme Váš souhlas, ale zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo Vás upozorňoval na takové soubory. V takovém případě však nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu a počet návštěv naší webové stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro přizpůsobení zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.
Povolit všechny Povolit zvolené Odmítnout
Uložit Odmítnout